backgroundImage

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží a služeb firmy

Across Print s.r.o.

 

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi firmou Across Print s.r.o., Slepá 63, 250 63 Čakovičky (dále jen prodávající) a kupujícím.
  2. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem) a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem).
  3. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky kupujícího.
  4. Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.
 2. Předmět smlouvy
  1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů bez potisku (dále jen Zboží) nebo s potiskem (dále jen Služba) uvedených ve smlouvě a jejích přílohách.
 3.  Kupní cena
 1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v katalogu a nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.
 2. Ceny v katalogu nebo ceníku jsou bez DPH.
 3. V případě, že u produktu není uvedena cena, stanovuje se cena dohodou na základě individuálního dotazu.
 4. Cena Zboží napájeného baterií nezahrnuje cenu baterií, pokud není v katalogu uvedeno jinak.
 5. Cena Zboží nezahrnuje náklady na balení zboží. Balné bude účtováno ve výši 1 % z ceny zboží (minimálně 40,- Kč za každou krabici).
 6. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu.
 7. Balné, náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtováno ve faktuře samostatně.
 8. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 9. K ceně Zboží se připočítává přirážka 150,- Kč pokud není splněn minimální finanční limit zakázky (par. VI, odst. 2).
 10. Ceny Služeb (potisku) nezahrnují grafické zpracování podkladů a technickou přípravu pro tisk.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží a Služeb.

IV.  Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta se stanoví:
  • Zboží: 1 – 5 týdnů
  • Služby: 3 – 5 týdnů
 2. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.
 3. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.
 4. U zakázek s potiskem je kupující povinen do 3. pracovního dne od potvrzení přijetí objednávky dodat prodávajícímu podklady pro tisk a do 3. pracovního dne od zaslání grafických náhledů pro tisk je písemně odsouhlasit.
 5. V případě, že kupující nedodá podklady nebo písemně neodsouhlasí grafické náhledy ve výše stanoveném termínu, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je v prodlení s dodáním podkladů nebo s písemným odsouhlasením grafických náhledů.
 6. Sjednání zálohové platby začíná dnem připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění je považováno za řádně plněnou dodávku.
 8. Místem plnění dodávky je sklad Slepá 63, 250 63 Čakovičky.

V.  Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.
 2. Způsoby úhrad za Zboží a Služby:
  • zálohovou platbou předem
  • platbou v hotovosti
  • platbou na dobírku
  • platbou po dodání zakázky (fakturace)
 3. Úhrada dle bodu d) je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.
 4. Splatnost faktury je do 14-dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši.
 6. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.
 7. Pro případ prodlení kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny, a to za každý den prodlení.
 8. Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.
 9. Kupní cena za dodané zboží a služby, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkami jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI.  Ostatní podmínky

 1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až úhradou celé kupní ceny.
 2. Minimální hodnota objednaného Zboží je stanovena na částku 3 000,- Kč (bez DPH).
 3. Prodávající nenese odpovědnost za kvalitu potisku při dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev a umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající v prodlení.
 4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího písemným sdělením v dodacím listě nebo faktuře o částečném plnění dodávky, náhradním termínu plnění dodávky nebo důvodech nemožnosti plnění dodávky Zboží v dohodnuté lhůtě. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.
 5. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží a Služeb se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.
 6. Kupující je povinen při převzetí Zboží a Služeb si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí Zboží a Služeb, skryté vady nejpozději do 6 měsíců.
 7. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
 8. Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem nejpozději do 3 měsíců od uznání reklamace.
 9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží.
 10. V případě, kdy prodávající uzná vadu zboží, nahradí kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci.
 11. Za vlastní Zboží dodané kupujícím k potisku, ručí prodávající pouze do sjednané výše ceny potisku.
 12. Uplatněná reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 13. Při nevyzvednutí hotové zakázky, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty celkové zakázky, a to v případě nepotištěného Zboží a 80 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého Zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.
 14. V případě skladování hotové zakázky déle než 10 dnů po vystavení dodacího listu, bude prodávající účtovat kupujícímu poplatek za skladování, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží za každý započatý den skladování.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ±5 %

VII. Odpovědnost za vady (reklamace, rozpor s Kupní smlouvou), nárok na náhradu škody  

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady zboží. Zjevné vady musí být Kupujícím písemně oznámeny  v souladu s náležitostmi dle Reklamačního řádu Prodávajícího, nejpozději do 30 kalendářních dnů od uskutečnění data zdanitelného plnění a Kupující zašle tento záznam spolu se zbožím, kterého se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu se žádostí o vyřízení reklamace. Skryté vady nejpozději do 6 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění Dodání nesprávného počtu ks nebo druhu  Zboží, musí být Prodávajícímu písemně oznámeno do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pozdější reklamace nebudou uznány.        
 2. Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměry, gramáž a/nebo  srážlivost Zboží doručeného na základě Kupní smlouvy, rozpor s Kupní smlouvou do výše ± 5% hodnoty uvedené v Kupní smlouvě, odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi.        
 3. Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího, včetně odborného posouzení Vady, která je předmětem reklamace, vyřídit ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení Záznamu o reklamaci a Zboží, jehož se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 4. Prodávající nezodpovídá za Vady v případě, kdy:
  1. Kupující o nich před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět;
  2. Kupující Vady sám způsobil, resp. je způsobili osoby, za které Kupující odpovídá nebo osoby, které byly Kupujícím pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti s Kupní smlouvou;
  3. Jedná se o Zboží, které bylo zlevněno a jako takové (zejména ve slevě nebo ve výprodejové či jiné marketingové akci) bylo nabízeno Prodávajícím k prodeji; a/nebo
  4. Jedná se o Zboží, které již bylo Kupujícím užito, kdy je sporné, zdali závada mohla vzniknout nesprávným užitím zboží nebo jinak.      
 5. Prodávající nezodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným Zbožím či v souvislosti s dodáním vadného Zboží.     
 6. Další podmínky uplatňování reklamace a nároků z vad jsou stanoveny v Reklamačním řádu. V případě odlišné úpravy práv a povinností ve vztahu k reklamaci mezi VOP a Reklamačním řádem má úprava obsažená v Reklamačním řádu přednost.

VIII.  Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
 2. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
 4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.
 5. Při odstoupení od smlouvy dle bodu 1, zaplatí kupující 20 % z hodnoty celkové objednané zakázky, a to v případě nepotištěného zboží nebo 80 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

IX.  Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
 2. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.
 3. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
 4. Zboží dodávané společností Across Print s.r.o.  je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).